Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Lektionsplanering Uppdaterad

Klingonska Akademien

Lektionsplanering

Enkla ordspråk


qagh Sopbe'.
not qoHpu''e' neH ghIjlu'.
Hegh neH chav qoH.
Hovmey Davan.

Idéer till förändringar

Förord

Lektion 1

Ordförråd:
 • verb (introduktion)
 • sg. pron (jIH, SoH, ghaH, 'oH)
 • vp: sg. subj. - inget obj. (yI-, jI-, bI-, -)
 • vs9: -'a' "interrogativ"
 • interj. (första hälften av)
Grammatik:
 • inget tempus
 • ja/nej frågor
 • VS-meningar (verb-subjekt) med explicita subjekt

Lektion 2

Talesätt: »'utbe' bel.«
Ordförråd:
 • substantiv (introduktion)
 • interj. (andra hälften av)
 • vp: sg. subj. - 3 pers. sg. obj. (yI-, vI-, Da-, -)
 • vss: -be' "inte", -Qo' "gör inte!, tänker inte"
Grammatik:
 • OVS-meningar (objekt-verb-subjekt) med explicita subjekt & objekt
 • -Qo' används istället för -be' i imperativ
 • Kommentar om suffixens placering (relevant här för -Qo' och -'a')

Lektion 3

Talesätt: »qoH vuvbe' SuS.«
Ordförråd:
 • fråg.: 'Iv "vem?", nuq "vad?" (pronomenlika)
 • vp: 1 pers. sg. subj. - 2 pers. sg. obj. (qa-)
  vp: 2 pers. sg. subj. - 1 pers. sg. obj. (cho-)
  vp: imp. 2 pers. sg. subj. - 1 pers. sg. obj. (HI-)
 • vss: negation/emfas
  -Ha' "negera, göra ogjort"
  -qu' "emfatiskt, framhävande"
Grammatik:
 • pronomen som verb (kräver subst.)
Förslag på ord:
 • boQ "hjälpa, assistera" (v) +[TKD, TKDa]

Lektion 4

Talesätt: »tlhIngan maH.«
Ordförråd:
 • pl. pron (maH, tlhIH, chaH, bIH)
 • vp: pl. subj. - inget obj. (pe-, ma-, Su-, -)
  vp: pl. subj. - 3 pers. sg. obj. (yI-, wI-, bo-, lu-)
  vp: imp. 2 pers. pl. subj. - 1 pers. sg. obj. (HI-)
Grammatik:
 • implicita subjekt & objekt

Lektion 5

Talesätt: »DujlIj yIvoq.«
Ordförråd:
 • ss4: sg. possesiver
  -wIj/-wI' "min, mitt"
  -lIj/-lI' "din, ditt"
  -Daj "hans, hennes, dess"
 • vp: subj. - 3 pers. obj. (tI-, tI-, vI-, DI-, Da-, bo-, -, -)
 • ss5: -vaD "för, avsedd för"
Grammatik:
 • indirekt objekt
 • introduktion av substantivsuffix
Förslag på ord:
 • nob "ge" (v) +[TKD]
 • jup "vän" (v)

Lektion 6

Ordförråd:
 • vp: imp. 2 pers. sg. subj. - 1 pers. pl. obj. (gho-)
  vp: 2 pers. sg. subj. - 1 pers. pl. obj. (ju-)
  vp: 1 pers. pl. subj. - 2 pers. sg. obj. (pI-)
 • ss4: pl. possesiver
  -maj/-ma' "vår, vårt"
  -raj/-ra' "er, ert"
  -chaj "deras"
 • vs4: orsak
  -moH "orsaka"
Grammatik:
 • substantiv-substantiv-konstruktionen
Förslag på ord:
 • Hol "språk" (s)

Lektion 7

Ordförråd:
 • vp: imp. 2 pers. pl. subj. - 1 pers. pl. obj. (gho-)
  vp: 2 pers. pl. subj. - 1 pers. pl. obj. (che-)
  vp: 2 pers. pl. subj. - 1 pers. sg. obj. (tu-)
  vp: 1 pers. sg. subj. - 2 pers. pl. obj. (Sa-)
  vp: 1 pers. pl. subj. - 2 pers. pl. obj. (re-)
 • vs1: reflexivt/reciprokt
  -'egh "sig själv"
  -chuq "varandra"
 • ss5: lokativ
  -Daq "lokativ"
  -vo' "från"
 • fråg.: nuqDaq "var?" (lokativlik)
 • vs9: substantivifierare
  -wI' "en som gör, sak som gör, en som är"
Grammatik:
 • prefixtricket
 • lokativer

Lektion 8 (ghewmey tISuqQo')

Ordförråd:
 • vp: indef. subj. - inget obj. (-lu')
  vp: indef. subj. - 3 pers. sg. obj. (-lu')
  vp: indef. subj. - 3 pers. pl. obj. (lu-lu')
 • ss4: demonstrativ
  -vam "den här, de här"
  -vetlh "den där, de där"
 • siffror (wa', cha', wej, loS, vagh, jav, Soch, chorgh, Hut)
Grammatik:
 • namn & tilltal
 • indefinita subjekt

Lektion 9

Ordförråd:
 • vp: 3 pers. sg. subj. - 2 pers. sg. obj. (Du-)
  vp: 3 pers. pl. subj. - 2 pers. sg. obj. (nI-)
  vp: 3 pers. sg. subj. - 2 pers. pl. obj. (lI-)
  vp: 3 pers. pl. subj. - 2 pers. pl. obj. (lI-)
 • adverb (introduktion 1/3)
 • fråg.: ghorgh "när?", qatlh "varför?", chay' "hur?" (adverblika)
Grammatik:
 • adverb (introduktion)

Lektion 10

Talesätt: »mupwI' yI'uchtaH.«
Ordförråd:
 • vp: 3 pers. sg. subj. - 1 pers. sg. obj. (mu-)
  vp: 3 pers. pl. subj. - 1 pers. sg. obj. (mu-)
  vp: 3 pers. sg. subj. - 1 pers. pl. obj. (nu-)
  vp: 3 pers. pl. subj. - 1 pers. pl. obj. (nu-)
 • vs7: aspekt
  -pu' "perfektiv"
  -ta' "utfört, gjort"
  -lI' "fortskridande, framskridande"
  -taH "pågående"
 • adverb (2/3)
Grammatik:
 • aspektformer

Lektion 11 (bIjatlh; 'e' yImev! yItlhutlh!

Ordförråd:
 • vp: indef. subj. - 1 pers. sg. obj. (vI-lu')
  vp: indef. subj. - 1 pers. pl. obj. (wI-lu')
  vp: indef. subj. - 2 pers. sg. obj. (Da-lu')
  vp: indef. subj. - 2 pers. pl. obj. (bo-lu')
 • spec. pron. ('e', net)
 • vs9: -chugh "om, ifall"
 • adverb (3/3)
Grammatik:

Lektion 12

Ordförråd:
 • konj.: je, joq, ghap
 • vs6: -chu', -bej, -law', -ba'
Grammatik:
 • citat (i samband med verb för tal)
 • tidsmarkeringar i meningar (DaHjaj jISop etc)

Lektion 13

Ordförråd:
 • vs9: syntaktiska markörer
  -DI' "när, så snart som"
  -pa' "innan, före"
  -vIS "medan" (kräver -taH)
 • konj.: 'ej, 'ach, 'a, qoj, pagh
Grammatik:

Lektion 14

Ordförråd:
 • ss2: plural (-pu', -Du', -mey)
 • ss1: augmentativ/diminutiv, affektion (-'a', -Hom, -oy)
 • ss5: -mo'
 • vs9: -mo'
Grammatik:

Lektion 15

Ordförråd:
 • vs3: förändring
  -choH "förändring i tillstånd, förändring i riktning"
  -qa' "återuppta, göra igen"
 • kvantifikatorer: Hoch, 'op, bID etc
Grammatik:
 • placering av kvantifikatorer

Lektion 16

Ordförråd:
 • vs9: -meH
 • vs2: villighet/benägenhet
  -nIS "behöver"
  -qang "villig"
  -rup "redo, beredd" (om varelser)
  -beH "redo, iordningställd" (om apparater)
 • vs5: förmåga
  -laH "kan"
 • ss3: -qoq, -Hey, -na'
Grammatik:

Lektion 17

Ordförråd:
 • nummerbildande element (-maH, -vatlh, -SaD, -netlh, -bIp, -'uy')
 • -logh-suffixet (adverbbildande)
 • spec. adv. (neH, je, jay')
 • fråg.: 'ar (likt adverbet neH)
Grammatik:

Lektion 18

Ordförråd:
 • ss5: -'e' "tema, ämne"
 • adjektiv
 • ordningstal: -DIch
Grammatik:
 • "att vara"

Lektion 19

Ordförråd:
 • vs9: -bogh
Grammatik:
 • Komparativ & superlativ
 • klippt klingonska

Lektion 20

Ordförråd:
 • vs8: -neS
 • vs9: -jaj
 • vs9: -ghach
Grammatik:
 • sammansatta substantiv


          © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.