chovnatlh chorgh

DIS cha’SaD, jar chorgh


ghItlhvam HIDjolev


vuDwIj: Harry Potter paqmey

qonta’ Seqram

qen, nargh paq chu’: Harry Potter and the Goblet of Fire (Harry Potter qul HIvje’ je). wanI’vam maqqu’ paq ngevwI’: qaStaHvIS poH ngaj, paqvetlh noy law’ Hoch noy puS net noHlaw’!

wej paqmey tlha’ qul HIvje’: Harry Potter paq loSDIch ’oH. wen, paq wa’DIch vIje’, ’ach wej vIlaDpu’. (lalDanchajmo’, paq lunaDHa’choHpu’ ’op nuv. vaj jIQub: paq luparchugh chaH, ghaytan ’oH vIparHa’ jIH!) paq loSDIch lunoymoHtaHvIS paq Suy (HIja’, qaSDI’ paq ngevchoHmeH jaj’e’), paq wa’DIch vIlaD jIH. nom vIlaD, ’ej ghIq latlh paqmey vIje’ je ’ej Hoch vIlaD. DaH Hoch vIlaDpu’, vaj vuDwIj vInobrup.

Harry Potter lut luqel paq. loDHom ghaH, ’ej Heghpu’ vavDaj SoSDaj je. SoSDaj loDnI’, be’nalDaj je juHDaq yIn. ’ach lutna’Daj Sovbe’: loDHom le’ ghaH. HoSghaj, ’ej wIch Segh ’oH SeghDaj’e’. rurbogh wIch Hutlhlaw’ tlhIngan lurDech, vaj Qatlh QIjmeH Qu’.

qo’ Delbogh lutDaq, cha’ qo’mey tu’lu’: qo’maj rur wa’. motlh Hoch, ’ej Qu’chaj ta’taH Humanpu’ motlh. ’a latlh qo’ luSovbe’ motlhwI’. le’wI’pu’ tu’lu’; HoSghajwI’pu’. wIch chaH ’e’ luHar motlhwI’, ’ach le’wI’ vIt ’oH motlhwI’ wIch’e’. DIvI’ Hol lo’lu’taHvIS chaH DelmeH mu’ «wizards» «witches» lulo’lu’. ’ej qo’vam ’oH Harry Potter mung’e’. qo’vamDaq, noy ghaH! ’ach tlhojbe’, motlhwI’pu’ juH Dabmo’. ’a tugh, ghaH tu’ qo’na’Daj...

puqpu’vaD paqmeyvam qonta’ qonwI’chaj, J. K. Rowling. tlhoy nap bIH, chaq ’e’ luHar nenwI’pu’, ’ach jIDISnIS: vItIvbej jIH. HIja’, rut pujlaw’ lut. rut QIplaw’ nuvpu’ (Qu’chaj ta’chu’ lunIDchugh, qatlh Qaghvam Qaghvetlh ghap luQagh?). ’a Duy’meyvam vIqImHa’qang, puq paq ’oHmo’. vItIvmeH meq chaq vISov: Daj qo’’e’ chenmoHbogh qonwI’. ’oH vIlegh ’ej vInuD ’e’ vItIv (’ej leghlu’ ’ej nuDlu’ net tIvlaw’).

paq veb qon ’e’ nabba’ qonwI’, ’ej ’oH vIlaD vIneHbej. ’ItlhchoHtaH qonwI’ laH. paq wa’DIch nap law’, paq Qav nap puS. ’ItlhchoHtaH lut nuvpu’, lut qo’ je. jIchID: paq cha’DIch qab law’ Hoch qab puS (vaj ’ItlhchoHtaHvIS laH, chaq Dublu’be’ paq), ’ach QaQ vebbogh paqmey.

toH, vuDwIj’e’: paq vItIv’a’? HISlaH. puq lut rur’a’? HISlaH, ’ej ngoDvam yajnIS laDbogh nenwI’. tlhIngan lut rur’a’? loQ. mIghwI’ tu’lu’, ’ej ghobnIS Harry jupDaj je. ’ach tlhIngan veS rurbe’law’ veSvam. qay’be’; lut ’ej lut qo’ vItIv, ’ej chaq botIv tlhIH je.


rIntaH qep’a’ SochDIch

qonta’ ghunchu’wI’

reH leng qorDu’wIj net Sov. lengwI’na’ maH. vaj leng’a’ vIDel.

qep’a’ wIghoSmeH, He Qatlh wInab. ghombogh tuq wISuchmeH, Ohio-Daq juHmajvo’ majaH. ghIQ West Virginia Dabbogh jup wISuch. taghpa’ qep’a’, qaStaHvIS wej jaj Washington DC-Daq wIghIQ. DC-vo’ qep’a’ wIghoStaHvIS, be’nalwI’ jup wISuch. numImmoHmo’ jupvam, mapaSchoH. tagha’ qep’a’ ’uQ’a’Daq mapaw.

Hujlaw’ ’uQ Soj. tlhorgh ’ej char ’ej tlher. loQ Soj par puqloDwI’ ’ach tIr ghomey parHa’bej. gho puS tlhap ghaH ’ej pol.

mapaSmo’, maSoptaHvIS wa’ raS Dan jIH qorDu’wIj je neH. vaj maja’chuq jIH latlhpu’ je, jIQamnIS ’ej jIyItnIS. juppu’ ngo’ vIrI’ ’ej jeSwI’pu’ chu’ vIqIH. Dach ’op juppu’ vIpIHpu’bogh. puSlaw’mo’ SaHwI’pu’ jIbItchoH, ’ach pawbej latlhpu’ ’ej mapuSqu’be’choH.

Hol patlh Deghmey ’ang ’angghal. ’IHqu’! chenmeH Degh’a’, muvchuq wej ’ay’ nIb. nIbchu’be’ - Doq wa’, chIS latlh, ’ej SuD QavwI’. qetlhbe’ Hoch ’ay’, ’ach tay’taHvIS, tlhIngan wo’ Deghrur. Deghmeyvam je’laH pagh. lubajqu’nISlu’. nuv tlhIngan Hol laH’e’ tobpu’DI’ chovwI’, Degh tuQlaH nuvvetlh.

yIHmey ngeb, yIvbeHmey chIS, mep HIvje’mey nguv je DIHev. yIvbeHDaq mu’tlhegh ghItlhlu’: yIH luHoHlu’meH QaQ Hoch jaj. ’etDaq pe’vIl yIH ’uchchu’taHbogh ghop cha’lu’. pIj yIHmey qelbeHba’ qep’a’!


[HeD] [Qo’noS QonoS]

Qo’noS QonoSjuH jaH

[tlhIngan Hol yejHaD]

tlhIngan Hol yejHaD juH jaH