Innehåll

Appendix: En lista med utvalda användbara klingonska uttryck *1999-04-17

Normal translitterering: a b ch D e gh H I j l m n ng o p q Q r S t tlh u v w y
Grov uttalsanvisning: a b tch d e g sj i dj l m n ng å p k kr r s t tl u v w y

För den som vill försöka sig på att tala klingonska utan att läsa den grammatiska beskrivningen av språket ges här en grov uttalsanvisning som guide. Bokstäverna kan läsas med sina vanliga svenska ljudvärden, med följande särskilda konventioner:

a som i far
e som i effekt
i som i iller
å som i åska
u som i bula

I ord med mer än en stavelse är betonade stavelser skrivna med enbart stora bokstäver.

De som följer den grova uttalsanvisningen utan att lära sig verkligt klingonskt uttal, beskrivet i den här ordbokens sektion 1, bör vara medvetna om att de kommer att tala med en stark jordisk brytning.

Svenska Klingonska Grovt uttal
Ja. HIja’ eller HISlaH sji-DJA’ eller sjis-LASJ
Nej. ghobe’ gå-BE’
Jag har gjort det! Jag är klar! pItlh pitl
Jaså! Aha! toH tåsj
Hur hände det här? Vad pågår? chay’ tchay’
Jag förstår inte. jIyajbe’ dji-YADJ-be’
Jag bryr mig inte. jISaHbe’ dji-SASJ-be’
Inga problem! qay’be’ kay’-BE’
Talar du klingonska? tlhIngan Hol Dajatlh’a’ TLIngan sjål da-djatl-’A’
Jag kan inte tala klingonska. tlhIngan Hol vIjatlhlaHbe’ TLIngan sjål vi-DJATL-lasj-BE’
Var finns det en bra restaurang? nuqDaq ’oH Qe’ QaQ’e’ nuk-DAK ’åsj kre’ KRAKR-’e’
Var är toaletten? nuqDaq ’oH puchpa’’e’ nuk-DAK ’åsj putch-PA’-’e’
Hur mycket bränsle har vi kvar? nIn ’ar wIghaj nin ’ar wi-GADJ
Jag vägrar (göra det)! Qo’ krå’
Mata honom! yIje’ yi-DJE’
Du har rätt. bIlugh bi-LUG
Du har fel. bIlughbe’ bi-lug-BE’
Stör jag dig? qaSuj’a’ ka-sudj-’A’
Det är inte mitt fel. pIch vIghajbe’ pitch vi-gadj-BE’
Min kronometer har stannat. tlhaqwIj chu’Ha’lu’pu’ TLAK-widj tchu’-SJA’-lu’-pu’
Motorn blir överhettad. tujqu’choH QuQ tudj-KU’-tchåsj krukr
Var kan jag få mina skor rengjorda? nuqDaq waqwIj vIlamHa’choHmoH nuk-DAK WAK-widj vi-lam-SJA’-tchåsj-måsj
Kommer det att göra ont? ’oy’’a’ ’åy’-’A’
Stråla ombord mig. HIjol sji-DJÅL
Aktivera transportstrålen! jol yIchu’ djål yi-TCHU’
Ge dig eller dö! bIjeghbe’chugh vaj bIHegh bi-djeg-BE’-tchug vadj bi-SJEG
Vi möts i cocktailbaren. tachDaq maghom TATCH-dak ma-GÅM
Din näsa är blank. boch ghIchraj båtch GITCH-radj
Lita alltid på dina instinkter. Duj tIvoqtaH dudj ti-VÅK-tasj
Det finns klingoner häromkring. naDev tlhInganpu’ tu’lu’ na-DEV tlingan-PU’ TU’-lu’
Berätta inget för honom/henne! yIja’Qo’ yi-dja’-KRÅ’
Kom hit! HIghoS sji-GÅS
Gå i fängelse. bIghHa’Daq yIghoS big-SJA’-dak yi-GÅS
Visa honom på skärmen. yIHotlh yi-SJÅTL
Det är otur. Do’Ha’ då’-SJA’
Förstått. Jag förstår. jIyaj dji-YADJ
Framgång! Qapla’ krap-LA’
Du kommer att bli ihågkommen med ära. batlh Daqawlu’taH batl da-KAW-lu’-tasj
Djur! Ha’DIbaH SJA’-di-basj
Här händer ingenting. naDev qaS wanI’ ramqu’ na-DEV kas wa-NI’ ram-KU’
(Är det) förstått? yaj’a’ yadj-’A’
Ditt skepp är en avfallspråm. veQDuj ’oH DujlIj’e’ vekr-DUDJ ’åsj DUDJ-lidj-’E’
Jag har huvudvärk. jIwuQ dji-WUKR
Skynda på! Skynda dig! tugh tug
Mycket bra! Bra gjort! majQa’ madj-KRA’
Vad vill du? (hälsning) nuqneH nuk-NESJ
Ok. lu’ eller luq lu’ eller luk
När blir vattnet varmt? ghorgh tujchoHpu’ bIQ gårg TUDJ-tchåsj-pu’ bikr
Är den här platsen upptagen? quSDaq ba’lu’’a’ KUS-dak BA’-lu’-’a’
Jag kan inte hitta min kommunikator. QumwI’wIj vItu’laHbe’ krum-WI’-widj vi-TU’-lasj-be’
Den här hjälmen passar dig. Du’IHchoHmoH mIvvam du-’ISJ-tchåsj-måsj MIV-vam
Du behöver vila. bIleSnIS bi-LES-nis
Betala nu! DaH yIDIl dasj yi-DIL
Fyratusen halsar kan skäras av på en natt av en springande man. qaStaHvIS wa’ ram loSSaD Hugh SIjlaH qetbogh loD KAS-tasj-vis wa’ ram lås-sad sjug SIDJ-lasj KET-båg låd
Hämnd är en rätt som bäst serveras kall. bortaS bIr jablu’DI’ reH QaQqu’ nay’ bår-TAS bir DJAB-lu’-DI’ resj krakr-KU’ nay’
Hur mycket vill du ha för den? Dochvetlh DIlmeH Huch ’ar DaneH DÅTCH-vetl DIL-mesj sjutch ’ar da-NESJ
Jag är vilse. jIHtaHbogh naDev vISovbe’ DJISJ-tasj-båg na-DEV vi-såv-BE’
Det där kan jag inte äta. Dochvetlh vISoplaHbe’ DÅTCH-vetl vi-SÅP-lasj-BE’
Det där kan jag inte dricka. Dochvetlh vItlhutlhlaHbe’ DÅTCH-vetl vi-TLUTL-lasj-BE’
Gå härifrån! Stick! naDevvo’ yIghoS na-dev-VÅ’ yI-GÅS
Vad gör jag med den här? (d.v.s. Hur använder jag den här?) chay’ Dochvam vIlo’ tchay’ DÅTCH-vam vi-LÅ’
Vad gör jag med den här? (d.v.s. Var lägger jag den här?) nuqDaq Dochvam vIlan nuk-DAK DÅTCH-vam vi-LAN
Jag har aldrig sett honom/henne förut. not vIleghpu’ nåt vi-LEG-pu’
Det var inte jag som gjorde det. vIta’pu’be’ vi-TA’-pu’-BE’
Jag var inte där. pa’ jIHpu’be’ pa’ DJISJ-pu’-BE’
Du ser hemsk ut. (d.v.s. Du verkar sjuk.) bIpIvHa’law’ bi-piv-SJA’-law’
Du ser hemsk ut. (d.v.s. Du är väldigt ful.) bImoHqu’ bi-måsj-KU’
Du ljuger. bInep bi-NEP
Var tyst! (d.v.s. Sluta göra ljud!) yItamchoH yi-TAM-tchåsj
Var tyst! (d.v.s. Säg inget!) yIjatlhQo’ yi-djatl-KRÅ’
Var tyst! (d.v.s. Sluta prata!) bIjatlh ’e’ yImev bi-DJATL ’e’ yi-MEV
Var sover jag? nuqDaq jIQong nuk-DAK dji-KRÅNG
Bits den? chop’a’ tchåp-’A’
Läser du mitt manuskript? ghItlh vIghItlhta’bogh DalaD’a’ gitl vi-GITL-ta’-båg da-lad-’A’
Var förvarar du chokladen? nuqDaq yuch Dapol nuk-DAK yutch da-PÅL

Innehåll