Innehåll

Alternativ guide till de klingonska affixen **1999-07-23

1. Pronominella prefix **

Klingonska verbprefix
Objekt
jIH maH SoH tlhIH ghaH
’oH
chaH
bIH
pagh
HI- gho- yI- tI- yI- SoH ra’ S
u
b
j
e
k
t
HI- gho- yI- tI- pe- tlhIH ra’
qa- Sa- vI- vI- jI- jIH
pI- re- wI- DI- ma- maH
cho- ju- Da- Da- bI- SoH
tu- che- bo- bo- Su- tlhIH
mu- nu- Du- lI- - - - ghaH/’oH
mu- nu- nI- lI- lu- - - chaH/bIH
vI-lu’ wI-lu’ Da-lu’ bo-lu’ -lu’ lu-lu’ -lu’ vay’

Bindestrecket i tabellen motsvarar verbet. Då ett bindestreck förekommer utan prefix, betyder detta att verbet ska vara prefixlöst. En tom ruta betyder att denna kombination av subjekt/objekt inte kan skrivas med endast ett verbprefix. (Det reflexiva suffixet -’egh ”sig själv” kan användas tillsammans med alla objektlösa prefix [sista kolumnen, med rubriken pagh ”ingen”], likaså kan det reciproka suffixet -chuq ”varandra” användas av de objektlösa suffix vars subjekt är i plural.) Då ordet ra’ ”beordra, kommendera” står i samband med subjektet betyder att det är ett imperativ.

Den här tabellen över klingonskans pronomeniella suffix är konstruerad så att likadana prefix placerats intill varandra. Detta underlättar sökningen efter ett visst klingonskt prefix och dess betydelser. Alla pronomen i tabellen har översatts till klingonska, vilket tvingar läsare att lära sig dessa grundläggande ord. Kombinationer med prefix plus suffixet -lu’ har tagits med i tabellen, eftersom jag ofta funnit dem förvirrande och lätta att ta miste på.

2. Verbsuffix **

1. Sig själv/varandra
-’egh sig själv
-chuq varandra (kan endast användas med plural subjekt)
2. Villighet/benägenhet
-nIS behöver
-qang villig
-rup redo, beredd (används om varelser)
-beH redo, iordningställd (används om apparater)
-vIp rädd (kulturellt tabu att använda med subjekt i första person)
3. Förändring
-choH förändring i tillstånd, förändring i riktning
-qa’ fortsätta, göra igen
4. Orsak
-moH orsaka
5. Indefinit subjekt/förmåga
-lu’ indefinit subjekt
-laH kan
6. Kvalifikation
-chu’ perfekt, tydligt
-bej definitivt, tveklöst
-law’ antagligen, nog, verkar vara
-ba’ uppenbarligen [TKDa]
7. Aspekt
-pu’ perfektiv
-ta’ utfört, gjort
-taH pågående
-lI’ fortskridande, framskridande
8. Hedersbetygande
-neS hedersbetygande (används endast vid tilltal av överordnad, aldrig nödvändigt)
9. Syntaktiska markörer
-DI’ när, så snart som
-chugh om, ifall
-pa’ innan, före
-vIS medan
-bogh som (markerar relativ bisats)
-meH i syfte att
-mo’ på grund av [TKDa]
-’a’ interrogativ
-jaj må, månde (konjunktiv) [TKDa]
-wI’ en som gör, sak som gör, en som är
-ghach substantiviserare [TKDa] (föregås alltid av minst ett annat suffix)
S. Strövare
-be’ inte (används ej i imperativ, då används -Qo’ istället)
-Qo’ gör inte!, tänker inte (kommer sist, om inte följd av ett suffix typ 9)
-Ha’ negera, göra ogjort (kommer alltid direkt efter verbet)
-qu’ emfatiskt, framhävande

De tre strövarna -be’, -qu’ och -Ha’ har då och då setts vidhäfta verb som används som adjektiv. (wanI’ ramqu’ en väldigt oviktig händelse [TKD s.50], yIHmey lI’be’ oanvändbara tribblar [CK], Duj ngaDHa’ instabil farkost [KGT s.150])

3. Substantivsuffix **

1. Augmentativ/diminutiv, affektion
-’a’ augmentativ
-Hom diminutiv
-oy affektion [TKDa]
2. Numerus
-pu’ plural (för varelser förmögna till språk)
-Du’ plural (för kroppsdelar)
-mey plural (generell användning)
3. Kvalifikation
-qoq så kallad
-Hey synbar, skenbar
-na’ definitiv
4. Possesiv/demonstrativ
-wIj min, mitt
-wI’ min, mitt (substantiv förmöget till språk)
-maj vår, vårt
-ma’ vår, vårt (substantiv förmöget till språk)
-lIj din, ditt
-lI’ din, ditt (substantiv förmöget till språk)
-raj er, ert
-ra’ er, ert (substantiv förmöget till språk)
-Daj hans, hennes, dess
-chaj deras
-vam den här
-vetlh den där
5. Syntaktiska markörer
-Daq lokativ
-vo’ från
-mo’ på grund av, beroende på
-vaD för, avsedd för
-’e’ tema, ämne

4. Särskilda numeriska suffix **

1. Nummerbildande element
-maH tio
-vatlh hundra
-SaD / -SanID tusen
-netlh tiotusen
-bIp hundratusen
-’uy’ miljon
2. Ordningstal/upprepningar
-DIch bildar ordningstal (”första”, ”andra” etc., ordet följer substantivet)
-logh bildar upprepningar (”en gång”, ”två gånger” etc., ordet fungerar som adverb)

Indelningen av de numeriska suffixen i typer görs inte i TKD. Denna indelning har sitt ursprung i ett datorprogram jag skrev som behövde kunna distingera de två sorterna numeriska suffix. Indelningen känns dock logisk och har därför inkluderats här. Jag vill dock på intet sätt hävda att detta skulle vara auktoriserat av varken Marc Okrand eller The Klingon Language Institute. /övers.anm.

Innehåll