Innehåll

Engelsk-svensk guide till översatta termer *

Detta är tänkt att utgöra en guide vid översättningen till svenska och syftar till att åstadkomma en möjlighet till konsekvent använd grammatisk terminologi. ”¿?” indikerar att jag ännu inte funnit någon lämplig översättning. Har du åsikter om översättingen, skicka då ett brev till mig (zrajm) och tala om det. All form av feedback (positiv liksom negativ) är välkommen, och konstruktiv kritik värderas högt.

accent brytning [TKD sid.13 m.fl.]

adjective adjektiv

aspect aspekt

bilabial bilabial

context sammanhang (inte ”kontext”)

exclamation interjektion

glottal stop laryngal klusil

head noun korrelat/¿huvudsubstantiv? [TKD sid.63 m.fl.] (se även ”relative clause”) – Att MO syftar på korrelatet tycks stå utom tvekan, däremot verkar hans ”head noun” vara en hemkokt terminologi – kanske med någon nyansskillnad – således kanske denna terminologiska skillnad borde bibehållas genom översättningen ”huvudsubstantiv”?

grammatical gender genus [TKD sid.51]

imperative imperativ

imperative prefix imperativprefix

indefinite subject indefinit subjekt [TKD sid.38 m.fl.]

indirect object indirekt objekt [TKD sid.180 m.fl.]

interrogative interrogativ

Klingon/the Klingon language klingonska/klingonska språket [TKD sid.13 m.fl.]

locative lokativ [TKD sid.27 m.fl.]

noun substantiv [TKD sid.19 m.fl.]

object objekt [TKD sid.59 m.fl.]

part of speech ordklass [TKD sid.18 m.fl.]

passive voice passiv form [TKD sid.39]

Exempel:

klingonska svenska engelska
Daqawlu’ du koms ihåg / du är ihågkommen you are remembered
wIleghlu’ vi ses / vi är sedda we are seen
Soplu’ den äts / den blir äten it is eaten

perfective ¿perfektiv? [TKD sid.63 m.fl.]

pronominal prefix pronominellt prefix

pronoun pronomen (best. pronomenet; plur. orbest. pronomina, best. pronomina) [TKD sid.51 m.fl.]

phonological fonologisk [TKD sid.13]

possessive possesiv/possesiva [TKD sid.52]

pronominal prefixes pronominella prefix

purpose clause kausal bisats [TKD sid.64 m.fl.]

relative clause relativ bisats [TKD sid.63 m.fl.] (se även ”head noun”) exempel:

klingonska svenska engelska
qIppu’bogh yaS officeren som slog honom/henne officer who hit him/her
yaS qIppu’bogh officeren som han/hon slog officer whom he/she hit

simple nouns enkla substantiv [TKD sid.19 m.fl.]

stop klusil (fonetisk term)

subordinate clause bisats [TKD sid.62 m.fl.]

subject subjekt [TKD sid.59 m.fl.]

syllable stavelse [TKD sid.20 m.fl.]

verb verb [TKD sid.32 m.fl.]

vocal cords stämband [TKD sid.14]

voiced tonande

voiceless tonlös

Innehåll