Innehåll

Förord till den svenska översättningen **1999-04-17

Den huvudsakliga poängen med en översättning av Marc Okrands The Klingon Dictionary till svenska är att föra det klingonska språket ett steg närmare den svenska publiken. Detta genom att dels eliminera nödvändigheten att läsa på engelska (och därigenom också vara tvungen att översätta via engelska) och dels genom att samla alla hittills utgivna ordlistor i en volym.

Vi har strävat efter att så långt som möjligt bearbeta materialet till svenska förhållanden (till exempel skiljer sig uttalsanvisningarna, med sina svenska exempel, markant ifrån det engelska originalet) utan att för den skull tumma på kvalitén. I de fall då det kommit till vår kännedom att ytterligare kanoniskt material tillkommit efter det engelska verkets utgivande, har vi i görligaste mån uppsökt och inkluderat detta material. Dessa partier är väl markerade för att inte blandas ihop med originalverkets. Läsaren bör dock vara medveten om att nya grammatiska insikter kan ha tillkommit och inte använda detta verk som grund för en, gentemot andra intresserade, överlägsen attityd.

Klingonska Akademien skulle vilja tacka alla involverade i detta projekt, översättare, liksom korrektur- och kontrolläsare. Vi vill också passa på att be om ursäkt för de misstag som vi oundvikligen åstadkommit i vår bearbetning, och be läsaren att vänligen informera oss om alla funna felaktigheter eller avvikelser ifrån originalet. Det är vår fromma förhoppning att ingen skall komma till skada över ett misstag som vi begått, och att denna bok skall komma så många intresserade till användning som möjligt.

Innehåll