Innehåll

Inledning **1999-04-17

Klingonska är det Klingonska Imperiets officiella språk. Under lång tid har endast ett fåtal icke-klingoner haft möjlighet att lära sig språket tillräckligt väl för att kunna föra en meningsfull diskussion med en klingon. Nyligen har, under ledning av Federationens vetenskapliga forskningsråd (Federation Scientific Research Council), en studie inletts för att dokumentera och analysera klingonernas språk och kultur, med det yttersta målet att skapa en encyklopedi, och därtill undervisningsmateriel. Den här ordboken utgör de första resultaten av denna ansträngning.

Ordboken är indelad i två huvudsakliga delar: ett utkast till grammatiken och själva ordlistan.

Utkastet till grammatiken är avsedd att vara en sammanfattning av den klingonska grammatiken, inte en fullständig beskrivning. Den torde dock vara tillräckling för att låta läsaren att sätta samman klingonska ord på ett acceptabelt sätt. Många av de grammatiska reglerna i denna utkast till grammatiken är de som nedpräntats av klingonska grammatiker. Man bör dock minnas att att trots att reglerna säger ”alltid” och ”aldrig” så bryts de stundtals när klingonska verkligen talas. Reglerna representerar, med andra ord, det som klingonska grammatiker anser vara den ”bästa” klingonskan.

Eftersom efterforskningarna ännu inte är avslutade, är denna ordbok av nödvändighet något begränsad i sitt omfång. Det finns med visshet fler klingonska ord än de som upptas här. Tre specifika grupper ord är till största delen orepresenterade: vetenskaplig terminologi; ord för inhemska verktyg, sedvänjor, flora och fauna; och uttryck som handlar om mat. Termer förknippade med de olika vetenskaperna är ämnet för en särskild studie och en rapport förbereds i dagsläget. Klingonska uttryck för traditionella verktyg och mångåriga traditioner är svåra att översätta till svenska, likaså är det svårt att vid denna tidpunkt innefatta inhemska växter och djur. Dessa ämnen kommer istället att belysas fullständigt i det kommande verket Klingonsk encyklopedi. Ord för mat saknas på grund av begränsade resurser – det har varit problematiskt att rekrytera personal som varit intresserad av att undersöka klingonska matvanor – och innan denna studie har inletts har det har bedömts som olämpligt presentera en lista med ord vilkas innebörd inte är ordentligt förstådd.

Allt eftersom fler uppgifter samlas in kommer ordlistan tveklöst att växa. Redan på detta stadium kan man dock urskilja en del mönster. Exempelvis finns inga hälsningsfraser, såsom hej, hur är det, god morgon med mera. Det tycks uppenbart att sådana ord och fraser helt enkelt inte existerar i klingonska. Om något av inledande natur blir sagt när två klingoner möts är det (utom i de fall då militärt bruk bestämmer uppträdandet) en fras som bäst kan översättas till Vad vill du?. Till skillnad från de flesta svensktalande som inleder konversationer med hälsningar, förfrågningar om de talandes hälsa och anmärkningar om vädret, tenderar klingoner att inleda konversationer genom att helt enkelt upplysa om huvudpoängerna.

Trots att klingoner är stolta över sitt modersmål och ofta ger sig in i långvariga diskussioner om dess uttrycksfullhet och skönhet har de funnit det opraktiskt för kommunikation utanför det Klingonska Imperiet. För intra- och intergalaktisk kommunikation har den klingonska regeringen, liksom de flesta andra regeringar, accepterat engelska som lingua franca. I allmänhet är det bara klingoner av de högre klasserna (inklusive högre regeringstjänstemän och militära officerare) som lär sig engelska. Som ett resultat av detta har engelska fått två ytterligare funktioner i det klingonska samhället. För det första används det som en symbol för rang och status. De klingoner som kan engelska talar det sinsemellan för att visa sin högre bildning och demonstrera sin plats i samhället för alla som råkar lyssna. För det andra används engelska då man anser det bäst att hålla tjänare, soldater eller till och med den vanliga befolkningen oinformerad. Följaktligen addresserar befälhavaren på ett klingonskt rymdskepp ofta sin besättning på klingonska, men väljer att tala engelska i diskussioner med sina officerare. Å andra sidan kan en klingonsk officerare använda klingonska i närvaro av icke-klingoner för att hindra dem från att förstå vad som pågår. Detta bruk av klingonska verkar vara mycket effektivt.

Det finns ett antal dialekter av klingonska. Endast en av dialekterna, den nuvarande kejsarens, finns representerad i denna bok. När en klingonsk kejsare ersätts, oavsett orsak, har det historiskt sett varit så att den efterföljande kejsaren talat en annan dialekt än den föregående. Som ett resultat därav blir den nye kejsarens dialekt den officiella dialekten. De klingoner som inte talar den officiella dialekten anses antingen korkade eller statsfientliga och tvingas ofta åta sig uppgifter som de som talar den officiella dialekten finner motbjudande. De flesta klingoner försöker lära sig att tala flera dialekter flytande.

Vissa dialekter skiljer sig endast obetydligt från dialekten i denna ordbok. Skillnaderna tenderar att bestå i skillnader i ordförråd (ordet för panna, exempelvis, är olika i nästan alla dialekter) och i uttalet av några ljud. Å andra sidan skiljer sig vissa dialekter sig avsevärt från den nuvarande officiella dialekten, en del till och med så mycket att de som talar dem har stora problem att kommunicera med den nuvarande klingonska byråkratin. Den som studerar klingonska råds kontrollera den politiska situationen i det Klingonska Imperiet innan han försöker tala.

Det finns ett inhemskt skrivsystem för klingonska (kallat pIqaD) vilket tycks vara väl avpassat för de olika dialekterna. Detta skriftsystem dock inte är förstått till fullo och används därför inte i denna ordbok. Istället har ett transkriptionssystem baserat på det latinska alfabetet konstruerats. En artikel som beskriver pIqaD i detalj förbereds för nuvarande för det kommande verket Klingonsk encyklopedi.

I utkastet till grammatik i denna ordbok kommer följande konvention för beteckningar att användas, klingonska kommer att skrivas med fetstil att svenska översättningar kommer att skrivas med kursiv stil: tlhIngan klingon.

Författaren skulle vilja tacka Federationens vetenskapliga forskningsråd för att ha ställt medel till förfogande för denna undersöknings genomförande, liksom de olika medlemmar av Federationens tvärspråkliga institut (Federation Interlanguage Institute) som varit väl behjälpliga med att kritisera tidiga utkast till denna bok. Författaren ber om ursäkt för alla eventuella misstag och hoppas uppriktigt att inga av dem leder till några olyckliga missförstånd.

Till slut måste stor förtjänst ges till den klingonske informatör som tillhandahållit alla de fakta på vilken denna bok är baserad. Trots att han är fånge hos Federationen har han arbetat många långa timmar för att göra sina kunskaper tillgängliga för dess medborgare. Maltz, vi tackar dig.

Innehåll