Innehåll

7. Klippt klingonska **1999-04-17

Föregående grammatiska skiss beskriver ”korrekt” klingonska, det vill säga klingonska som den lärs ut i klingonska skolor och till icke-klingoner. När klingonska talas till vardags brukar den dock avvika något från sin ”korrekta” form, normalt sett genom att en del element utelämnas. Detta förkortade sätt att tala, kallat klippt klingonska av klingonska grammtiker, hörs ofta i militära sammanhang, då snabbhet – snarare än vältalighet – anses vara en dygd. Förmodligen av liknande skäl används klippt klingonska i ganska stor omfattning i alla klingonska samhällsklasser.

Några av den klippta klingonskans drag beskrivs här nedan.

7.1. Kommandon **1999-04-17

Vid ordergivning kan imperativprefixet (sektion 4.1.2) utelämnas och lämna kvar ett bart verb.

Korrekt klingonska: yIbaH Avfyra (torpederna)!
Klippt klingonska: baH
Korrekt klingonska: wIy yIcha’ Visa den taktiska skärmen!
Klippt klingonska: wIy cha’
  (wIy taktisk skärm på monitor, cha’ visa, projicera)
Korrekt klingonska: He chu’ yIghoS Följ en ny kurs!
Klippt klingonska: He chu’ ghoS
  (He kurs, chu’ vara ny, ghoS följa en kurs)

När objektet är avgörande, och det som ska göras med det är uppenbart (eller borde vara uppenbart) för lyssnaren, kan detta substantiv ensamt tjäna som kommando.

Korrekt klingonska: chuyDaH yIlaQ Aktivera raketmotorerna!
Klippt klingonska: chuyDaH Raketmotorer!
  (chuyDaH raketmotorer, laQ tända, aktivera)
Korrekt klingonska: HaSta yIcha’ Visa bildskärmen!
Klippt klingonska: HaSta Bildskärm!
  (HaSta bildskärm på monitor, cha’ visa, projicera)

Slutligen kan andra grammatiska markörer, särskilt substantivsuffix, utelämnas från kommandon.

Korrekt klingonska: jolpa’Daq yIcha’ Gå till transporterrummet!
Klippt klingonska: jolpa’ yIjaH
  (jolpa’ transporterrum, -Daq lokativ, jaH )

Det är inte brukligt att när substantivsuffix har kapats, därutöver låta verbets imperativprefix falla.

7.2. Svar på kommandon, statusrapporter **1999-04-17

Svar på kommandon och statusrapporter har också en benägenhet att bli klippta.

Korrekt klingonska: So’wI’ vIchu’ta’ Jag har slagit på maskeringen.
Korrekt klingonska: So’wI’ chu’lu’ta’ Maskeringen har slagits på.
Klippt klingonska: So’wI’ chu’ta’ Maskeringen påslagen.
  (So’wI’ maskering, maskeringsannordning, vIchu’ta’ jag har slagit på den, chu’lu’ta’ den har slagits på)

I det föregående exemplet kan den klippta formen motsvara antingen i en kapning av prefixet vI- jag–den eller suffixet -lu’ indefinit subjekt.

Korrekt klingonska: jIyajchu’ Jag förstår tydligt.
Klippt klingonska: yajchu’ Förstått tydligt.
  (yaj förstå, -chu’ tydligt, perfekt)

I detta slutliga exempel är den klippta formen ett sannorlikt svar på en fråga i klippt form, såsom yaj’a’ Förstått? (jämför med bIyaj’a’ Förstår du? på korrekt klingonska).

7.3. Tvång, upphetsning **1999-04-17

I farofyllda situationer eller då omedelbar handling krävs är en klingon benägen att kapa pronominella prefix. Denna klippta form är också vanlig då en klingon är upphetsad av någon anledning.

Korrekt klingonska: qama’pu’ vIjonta’ vIneH Jag ville ta fångar.
Klippt klingonska: qama’pu’ jonta’ neH Ville ha fångar!
  (qama’pu’ fångar, vIjonta’ jag tog dem till fånga, vIneH jag vill ha dem)

I sammanhanget torde det stå klart att den talande är den som gör önskandet (och fångandet), trots att det pronominella prefixet vI- jag–dem saknas.

Innehåll