Home > Lektionsmaterial till studiecirkeln > Första lektionen Uppdaterad

Klingonska Akademien

Första lektionen

Tänkt innehåll
Ordförråd:
 • verb (introduktion)
 • sg. pron (jIH, SoH, ghaH, 'oH)
 • vp: sg. subj. - inget obj. (yI-, jI-, bI-, -)
 • vs9: -'a' "interrogativ"
 • interj. (första hälften av)
Grammatik:
 • inget tempus
 • ja/nej frågor
 • VS-meningar (verb-subjekt) med explicita subjekt

[ till förordet || nästa lektion ]

Sammanfattning: Du får lära dig några av de mest användbara orden och uttrycken, för att ge möjlighet till enkel konversation och korta meddelanden. Med finns ett litet antal grundläggande verb, några verbprefix och pronomen, och några ofta använda interjektioner (utrop). Dessutom får du lära dig att ställa enkla ja/nej-frågor.

O  B  J  E  K  T 4 pronomen
4 prefix
            (pagh)
    XX XX     yI- SoH (ra') S
U
 B 
J
E
K
T
    XX XX        
XX XX         jI- jIH
XX XX            
    XX XX     bI- SoH
    XX XX        
            - ghaH/'oH
               
                                                                                     
  Kursiverade prefix är nya för lektionen.

Pronomen: [TKD 5.1]

  jIH    jag, mig (pro) +[TKD]
  SoH    du, dig (pro)
  ghaH   han, hon, honom, henne (pro)
  'oH    den, det (pro)
 

Verb: [TKD 4]

  ngeD   vara lätt (v)
  Qatlh   vara svår (v) +[KGT]
  QaQ    vara bra (v)
  qab    vara dålig (v) +[TKD]
  lugh   ha rätt, vara rätt (v)
  muj    ha fel, vara fel (v)
  Daj    vara intressant (v) +[TKDa]
  legh   se (v)
  jatlh   säga, berätta, tala, prata (v)
  'Ij    lyssna (v)
  qeq    öva, träna, förbereda (v) +[TKDa]
  yaj    förstå (v)
  Qoch   inte hålla med (v)
  buS    koncentrera sig på, fokusera på, tänka enbart på (v)
  ruch   fortsätta, sätta igång, göra det (v)
  mugh   översätta (v)
  laD    läsa (v)
  ghung   vara hungrig (v)
 

Interjektioner: [TKD 5.5]

  maj    bra! (interj) (utrycker tillfredställelse)
  nuqjatlh vad sa du?, va?, hursa? (interj)
  luq    ok, jag gör det (interj)
  lu'    ok, jag gör det (interj)
  Qo'    nej!, det tänker jag inte!, jag vägrar!,
       jag håller inte med! (interj)
  HISlaH  ja (svar på ja/nej fråga) (interj)
  HIja'   ja (svar på ja/nej fråga) (interj)
  ghobe'  nej (svar på ja/nej fråga) (interj)
  majQa'  bra gjort! (interj)
  SuH    var redo!, jag är beredd! (interj)
  Su'    var redo!, jag är beredd! (interj)
 

Bonussvordom: [TKD 5.5]

  QI'yaH  *?!#@ (svordom) (interj)
 

Verbprefix: [TKD 4.1]

       Exempel
  jI-    jIlegh  jag (inget objekt) (vp)
  -     legh   han/hon/den/det (inget objekt) (vp)
  bI-    bIlegh  du (inget objekt) (vp)
  yI-    yIlegh  imperativ: du (inget objekt) (vp)
 

Verbsuffix: [TKD 4.2]

       Exempel
  -'a'   legh'a'  frågande (vs9)
            (gör om en mening till en ja/nej fråga) [TKD 4.2.9]

Utropsord (interjektioner) bildar en hel mening alldeles själva. De andra meningarna bygger på ett verb. Verb är särskilt viktiga i klingonska. Notera att den som gör eller är något i meningen (subjektet) står efter verbet, och inte före som det brukar i svenska. (Svenska: Jag ser. Klingonska: jIlegh jIH. [jIlegh jag ser; jIH jag]) - Om subjektet utgörs av ett pronomen kan detta uteslutas, men i den här lektionen sätter vi ut alla pronomen, för tydlighets skull.
     Verb måste alltid ha ett prefix. Prefixet visar både vem som utför handlingen (subjekt) och vem eller vad som är föremål för handlingen (objekt). Alla verb i meningarna har prefix, även om det inte ser ut så. Vissa prefix är nämligen så kallade nollprefix som varken syns eller hörs, men ändå har betydelse. Ett prefix som inte märks säger alltså något om subjekt och objekt. (legh ghaH kan till exempel betyda Hon ser honom. men inte Hon ser mig.) Att strunta i prefixet är således samma sak som att sätta ut fel prefix, och därmed ett grammatiskt fel.
     Notera att imperativ (uppmaning, order) markeras av att man använder särskilda prefix istället för de vanliga.
     Det finns inget tempus i klingonska, således kan t.ex. meningen jIghung jIH betyda antingen Jag är hungrig, Jag var hungrig eller Jag kommer att vara hungrig. Hur man väljer att översätta beror helt på sammanhanget.
     Till skillnad från svenska får frågor på klingonska ingen särskild betoning, utan betonas på samma sätt som påståenden.

yIlaD SoH. yIjatlh SoH.


  cheng: bI'Ij'a'.
  martaq: nuqjatlh.
  cheng: bI'Ij'a' SoH.
  martaq: HISlaH.
  cheng: maj. yIbuS SoH.
  martaq: luq. Su'.
 

yImugh SoH.


  yI'Ij SoH. ______________________________________________________________

  luq. ____________________________________________________________________

  yIjatlh SoH. ____________________________________________________________

  jI'Ij jIH. ______________________________________________________________

  Qo'. ____________________________________________________________________

  jIyaj jIH. ______________________________________________________________

  Qatlh'a' 'oH. ___________________________________________________________

  HISlaH. _________________________________________________________________

  maj. ____________________________________________________________________

  jIQoch jIH. _____________________________________________________________

  Daj'a' ghaH. ____________________________________________________________

  ghobe'. _________________________________________________________________

  qab 'oH. ________________________________________________________________

  bIlegh'a' SoH. __________________________________________________________

  HIja'. __________________________________________________________________

  jIlegh jIH. _____________________________________________________________

  nuqjatlh. _______________________________________________________________

  ngeD 'oH. _______________________________________________________________

  jIqeq jIH. ______________________________________________________________

  yIlaD SoH. ______________________________________________________________

  bIlegh SoH. _____________________________________________________________

  jIghung jIH. ____________________________________________________________

  muj ghaH. _______________________________________________________________

  yIbuS SoH. ______________________________________________________________

  bIlugh SoH. _____________________________________________________________

  QaQ ghaH. _______________________________________________________________

  yIruch SoH. _____________________________________________________________
 

Fyll de subjekt eller prefix som saknas:


  bImugh _______.     ____qeq SoH.       lugh _______.

  jIjatlh _______.     ____laD'a' SoH.      jImuj _______.

  yIQoch _______.     ____mugh ghaH.      ngeD _______.

  bIDaj _______.      ____Qatlh 'oH.      jIlaD _______.

  bIqeq'a' _______.    ____yaj SoH.       yIjatlh _______.

  jIlugh'a' _______.    ____muj jIH.
 

yImugh SoH.

  Lyssna! _________________________________________________________________

  Jag är hungrig. _________________________________________________________

  Var det svårt? __________________________________________________________

  Träna! __________________________________________________________________

  Jag höll inte med. ______________________________________________________

  Hon är intressant. ______________________________________________________

  Kommer han att lyssna? __________________________________________________

  Ska du fortsätta? _______________________________________________________

  Håll inte med! __________________________________________________________

  Förstod du? _____________________________________________________________

  Koncentrera dig! ________________________________________________________

  Jag övade mig. __________________________________________________________

  Var det bra? ____________________________________________________________

  Det blir svårt. _________________________________________________________

  Är du hungrig? __________________________________________________________

  Var det intressant. _____________________________________________________

  Kommer han att prata? ___________________________________________________

  Han läser. ______________________________________________________________

  Sätt igång! _____________________________________________________________

  Översätt! _______________________________________________________________
 

yIqeq SoH. Fråga eller imperativ?

En person ställer frågor och ger uppmaningar (t.ex. från listan nedan) och de andra svarar. På imperativ svarar man Qo', luq eller lu', men om det är en fråga så svarar man istället med ghobe', HISlaH eller HIja'. Börja långsamt och öka allteftersom ni blir bättre.
     Till en början kan ni bestämma er för att ge enbart jakande (eller, för den delen, enbart nekande) svar; sedan kan ni gå över till att använda omväxlande svar. Det viktiga här är att inte ägna en massa tid åt besluta huruvida man ska svara positivt eller negativt (för att undvika sådana funderingar kan den som ställer frågorna indikera vilket svar som ska ges genom att hålla upp en hand med tummen uppåt eller neråt).
     Målet är att reflexmässigt kunna skilja på imperativ och frågor och använda rätt sorts svar utan att behöva tänka efter.


  Qatlh'a' 'oH.       bIyaj'a' SoH.       yIjatlh SoH.
  yIqeq SoH.        yIlaD SoH.        Qoch'a' ghaH.
  ghung'a' ghaH.      Daj'a' ghaH.       jIjatlh'a' jIH.
  yIruch SoH.        yIbuS SoH.        yIlegh SoH.
  bIghung'a' SoH.      ngeD'a' 'oH.       bIbuS'a' SoH.
  bIruch'a' SoH.      yI'Ij SoH.        yIQoch SoH.
  ghung'a' 'oH.       mugh'a' ghaH.       bImuj'a' SoH.
  bIlegh'a' SoH.      jIlaD'a' jIH.
 


          © , Copyright Markus Persson & zrajm, Klingonska Akademien, Uppsala.